<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Нова външност, нов късмет!

Нещото, което искам да споделя от няколко дни е, колко красиво изглежда Съдебната палата с освежената си, след последния ремонт, външност!

Когато в понеделник видях, че преградите са махнати и .... ахнах от удивление. Стори ми се изключително внушителна (Тя, съдебната палата) с почистените си колони и стени, сменените прозорци, оправения покрив, подменените улуци - изцяло лъснат външен вид!
Снощи се прибирах късно и я видях осветена от прожектори, а леката мъгла, създаваше впечатлението (у мен) за нещо неестествено и безкрайно различно.

Странно е, аз работя срещу тази сграда вече 10 години и сякаш я преоткривам. За пореден път се ядосвам, че все още си нямам фотоапарат, с който да „запечатвам” видяното през моите очи. Най-впечатляващите (за мен) си остават мраморните орнаменти около вратите, които в среднощния здрач изглеждаха синкаво-бели.

Погледнете я и вие!

Интересно ми е, колко хора ще я видят така красива, както я виждам аз? Интересно ми е и колко време ще остане така красива?

“Нова външност, нов късмет!”