<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Новият Дивак

Приятно откритие от изминалата седмица бе новия Дивак.
Почитател съм и съответно чест посетител на заведението, намиращо се на ул. Гладстон. За жалост, рядко си позволявах да обядвам там, поради сравнителната му отдалеченост от офиса ми. Е, сега този ми проблем отпадна.
Новият Дивак се намира на ул. “Хр. Белчев” 16 (на 20-ина метра от Лагуна, но на срещуполужната страна на улицата, в посока Солунска).
Заведението изглежда сравнително голямо (въпреки, че го посетих на два пъти, така и не го разгледах цялото), добре е отоплено и голям негов плюс е, че засега не е пълно.
За съжаление, политиката на Дивака да не запазват места се спазва и в новото им заведение, което е май единственото нещо, което ме дразни при тях.

“Новият Дивак”