<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Цената на ангелските криле

Как би могъл да се сдобиеш с чифт ангелски криле? Каква е цената, която трябва да платиш за тях?

Предполагам подобни въпроси са вълнували поне 90 % от нас в детската или юнушеската възраст. Предполагам, също така, че всички ние сме ги изоставили (въпросите), осъзнавайки наивинитета им.

Да, аз също бях зарязала тези въпроси, докато отговорите им не ми помахаха иззад една витрина. Витрината е на магазин за платове, намиращ се на ул. Алабин ( 2-3 магазина след 7М, в посока бул. Хр. Ботев).

А отговорите ... Е, те са прости – срещу 40 лв., всеки желаещ би могъл да получи чифт искрящо бели крила, подходящи както за невинни детски рамене, така и за попревилите се от грехове и поостарели такива.

Самата аз се позачудих дали да не се появя на коледното празненство на фирмата с чифт от тях и с вида си да отговоря на много от въпросите, които убедена съм си задават болшинството от колегите ми по отношение на собствената ми особа, но... както каза zlatkata по повод на предпоследния ми постинг „твърде малко са хората, които биха разбрали извратеното ми чувство за хумор”.

Е, наближават разни тържества ( детски и за по-големи) и.. ако някой си търси подобна маскировка, то на указаното по-горе място би могъл да я намери;)

Приятно пърхане!;)

“Цената на ангелските криле”

  1. Anonymous Anonymous Says:

    Мноу пичуфску ше е да е се съберем няколко души по Коледа/НГ и така да обикаляме по центъра на София... :)

  2. Blogger Fenia Says:

    @Дачев, да разбирам ли коментара ти като покана заедно да посрещаме Новата година?:) Включвам те в групата;)

  3. Anonymous Anonymous Says:

    цацацацаццацацацаццацацацаццацацацаццацацацаццацацацаццацацацаццацацацаццацацацаццацацацаццацацацаццацацацаццацацацаццацацацаццацацацаццацацацаццацацацаццацацацаццацацацаццацацацаццацацацаццацацацаццацацацаццацацацаццацацацаццацацацаццацацацаццацацацаццацацацаццацацацаццацацацаццацацацаццацацацаццацацацаццацацацаццацацацаццацацацаццацацацаццацацацаццацацацаццацацацаццацацацаццацацацаццацацацаццацацацаццацацацаццацацацаццацацацаццацацацаццацацацаццацацацац