<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Годишна данъчна декларация - напомнянка!

Наближава 31 Януари. Това е срокът, в който всяко физическо лице, което трябва да подава декларация за доходите си по чл. 41 от ЗОДФЛ (в най-честия случай - когато е получило доходи по граждански договори, наем, има действащо ЕТ и др.), може да ползва отстъпка - 5% от данъка за довнасяне. Отстъпката се ползва само ако сте подали декларацията и сте внесли данъка до 31.01.2007г.
Родителите на деца, ненавършили пълнолетие (вкл. децата родени или навършили пълнолетие в 2006г.) също трябва да подадат такава декларация, за могат да ползват данъчно облекчение за деца. Ако обаче те нямат доходи различни от трудовите, няма смисъл да бързат и да я подават до 31-ви Януари. Техният срок (както и на тези, които не желаят да се възползват от 5% - то данъчно облекчение) за подаване на декларацията е до 15 Април 2007г., а ако имат данък за довнасяне, той трябва да се довнесе до 30 дни от датата на подаване на декларацията по сметката на съответната териториална дирекция на НАП.
Декларацията може да бъде изтеглена оттук. Подаването на декларацията може да стане по интернет, в пощата или... редейки се на опашка в данъчната служба:Р

Labels: ,

“Годишна данъчна декларация - напомнянка!”