<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Чия е наистина България

В блога на Григор Гачев видях тази препратка. Прочетох постинга няколко пъти и не мога да повярвам, че е истина! Прилича ми на някаква странна ретроспекция отпреди 10-15 г. Отказвам да проумея как така мутрите са живи и продължават да тормозят хората по същия начин в моята страна, че даже и в родния ми град?!
Дотолкова ли се застрои нашата клета България, та т.нар. строители се нахвърлят като настървени песове - на месо / на парцалчето останала незастоена земя? И какво, дотолкова ли станаха "силни", че да работят на принципа "минавам с колата, харесвам си парцел и той вече е мой"?! Кой ги направи толкова "силни"? Да, знам - парите им. А кой може да ги направи слаби? Държавата - едва ли! Оставаме ние - аз, ти, той...
Не ми хрумва нищо конкретно, с което бих могла да бъда полезна на човечеца:( А на теб? Хрумна ли ти нещо?

Labels:

“Чия е наистина България”