<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

;)

Настъпилите жеги не ми влияят добре. Все по-често да ми се случва да се събуждам в 5-6 ч, да заспивам отново към 7ч и... да закъснявам за работа (е, тоз път си имам оправдание:Р).

Това със закъсняването не е често, даже напротив. По-голям проблем ми се явява, че в невъзможността си да заспя, пускам телевизора, а по това време само по Hallmark дават нещо нормално (да се разбира - различно от сапунка или повторение на “Искрено и лично”). Така де, ама това “нещо нормално” е някакъв сърцераздирателен филм, а моето сърце е нежно, не издържа на дране:Р
Та, представете си ме: забързана за работа и цялата подпухнала, със зачервени очи... Картинка! Колегите ми ме гледат странно, чудейки се каква ли драма изживявам;) И таз заран са събудих раничко (в 04:05 вече не издържах и погледнах часовника). Да, пак пуснах телевизора и да, пак на драма попаднах, но (слава Богу!) към края й, та не успях да се разчувствам подобаващо!
По-ценното, обаче, което ми се случи е, че за първи път тази година чух птиците да пеят в ранната утрин. Прозорците ми гледат към мини паркче и в летните ранни часове е нормално те да се надпяват. Колкото и романтично да звучи това, има моменти (предполагам любовния им период), в които не се издържа – толкова силно пеят. Е, тази сутрин ми бе приятно и то много. Бях изненадана и въпреки, че по някое време съм заспала, в ушите ми продължава да звучи тази песен и да усмихва намусения ми ден;)

P.S. Сетих се да проверя за порното. Не знам как е във вечерните часове, но в ранните - никакво го няма. Може наистина да са го спрели, dzverik:P


Labels:

“;)”

  1. Blogger dzver Says:

    Спряха го за няколко дни и после пак го пуснаха. Между вариантите "разорена кабелна ТВ" и "риск от затвор", кабеларките май избраха второто :-)