<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Книги и пак книги

В последно време имах възможността да се израдвам на два мои лични успеха при набавянето на книжки, та ..да взема да ги споделя:

В детските ми спомени съществува една готварска книга, която виждах из библиотеките на всички семейни познати и съответно съм я приела за абсолютно задължителна, за всеки един дом. И понеже съм горе-долу поприключила с ремонтните дейности (да не чува дяволът!) явно съм във фаза първично натрупване на полезни и безполезни неща....
Та, отидох на Славейков и се оказа, че я имат, но цената от 30 – 35 лв. не ми се видя удачна. Ровенето из онлайн магазините за книги не доведе до нужния резултат. Книжката се казва Съвременна домашна кухня, с автор: Чолчева и Калайджиева (на майка ми тези имена говорят нещо, но на мен, уви, не). След ровичкане насам – натам попаднах на aknigi.hit.bg. Там въпросното заглавие бе налично и съответно доставено на адрес при цена от 10лв. Мнооого се зарадвах на този си успех!
Съвсем наскоро разбрах, че литература на френски език мога да си поръчам в книжарницата, намираща се във френския културен институт. Може и да е близко до акъла, но не се бях сещала. И така, въоръжена със заглавия и автор припнах натам. За жалост, върнаха ме. Трябвало да имам
ISBN номер и издателство на книгата, а аз естествено ги нямах. Просто бях чувала за тези книги, на този автор. Продавачките съвсем учтиво ми обясниха, че трябва да си потърся заглавията в amazon.fr, да извадя нужните ми данни и така да отида.
Е, открих ги, принтнах информацията и пак се върнах в книжарницата. След няколко часа ми позвъниха на мобилния телефон, уведомявайки ме, че книгите са поръчани и ще ми бъдат доставени след около месец (това ми бе казано и предварително, но мен ме устройва) и то на каталожната цена.

Дано съм била полезна някому;)

Labels:

“Книги и пак книги”