<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Да си жив и здрав:)

Честит рожден ден, малкия! Все ми се иска да ти пожелая безгранично щастие и липса на каквито и да е проблеми, но това си е все пак невъзможно. Затова ти пожелавам всичко около теб да се подрежда от само себе си, без да е нужно силно подбутване от твоя страна!
Желая ти и да намериш варианта за по-близко до нас, твоите приятели, съществуване и подходящо позициониране на семейството ти. Ако все пак не успееш да намериш такова място и се устроиш нейде надалеч, не бой се! Както сам видя – няма разстояния за нас! :)

Labels:

“Да си жив и здрав:)”