<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Общината ни “отпусна” част от Алабин

За хората като мен движещи се от години в карето около Съдебната палата и особено за шофиращите такива, бе малко неясна причината за това, ул. Алабин да е забранена за свободно движение в посока от пл. Македония към бул. Витоша. И ако към времето, когато бул. Витоша не бе пешеходна зона, това донякъде можеше да се приеме с трудността да се прави ляв завой от Алабин към Св.Неделя, то от около две години този довод не може да се използва.

От известно време у мен се прокрадна съмнението, че са я отворили (твърде много коли спокойно си се движат по нея и... някак си потокът е твърде постоянен за да са всички в нарушение) и даже карах Златева, ако мине оттам да обърне внимание на знаците.
Е, оказа се, че пак нещата (необяснимо защо!) са на половина: Улицата не е отворена от пл. Македония. Отворена за ляв завой е само частта от ул. Цар Асен към бул. Витоша и оттам единствената опция е пак ляв завой към Св. Неделя.
Предполагам, че след още 2-3-4 години на някой ще му хрумне, че може да отвори за движение и отсечката от пл. Македония до ул. Цар Асен и по този начин не само да улесни изнервените шофьори, но и да облекчи малко кръстовището бул. Ботев и бул. Стамболийски, например.

Labels: ,

“Общината ни “отпусна” част от Алабин”