<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

/ме си пее: Има ли пари, има, има ли пари...

МОСВ да получава половината от глобите за екозамърсявания, а общините – другата половина... Досега, разпределението било 20 % за държавата : 80 % за общините. Да, но общините използвали средствата за други цели, а не за опазване на околната среда...

Ха, а каква е ролята на министерството в този случай? На абсолютно безразличен свидетел? Не е негова ролята да контролира за какво се харчат тези пари? Нима няма право да изисква ежемесечни отчети, съгласувания на проекти, предварителни годишни планове и т.н.
Ако МОСВ може да контролира изразходването на средства само в случаите, когато ТО САМОТО ги е похарчило, то тогава не се ли превръща в обикновен изпълнител?
И... нима са му малко на министерството парите, които взема за разрешителни и лицензи ( и за какво ли толкова ги харчи?!), та ламти за още?!

Labels: ,

“/ме си пее: Има ли пари, има, има ли пари...”