<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

креда, майко, креда...

Ще ми се да знам кога Държавата абдикира от задължението си да се грижи за здравето на своите граждани? Кога реши, че да съблюдава качеството на храните, не е нейно задължение? Какво означава „Националната ветеринарномедицинска служба ще върне българския държавен стандарт за млечните продукти, за да спаси българското родно производство”?! Заради производството ли САМО иска да го върне? Кога, кой и защо е решил, че не трябва да съществува БДС? И... като го върне за млечните продукти, за кои още продукти този стандарт е спрял да съществува? Аз се чудя какво се е променило толкова, та всичките ми приятелки се оплакват, че децата им са алергични към млякото, а то... какво? Оказва се, че не към млякото, а към кредата са били алергични? И да де, ама пак остава въпросът: Що ли все пак не могат да я разграждат, пустата му креда?! Бииип...
Вчера гледах някакъв репортаж за меките контактни лещи и за „удължения” им срок, „специално” за българските потребители? Държеливи сме, хей! На англичаните, въпросните лещи „понасят” за месец, а на нас, българите – за три! Браво! Браво! Все така яки, държеливи и търпеливи да сме!

Labels:

“креда, майко, креда...”