<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

"от мойто по-високо, ако има, е.... веке .... нема да има”!

Кефи ме шопския манталитет на премиера ни: "от мойто по-високо, ако има, е.... веке .... нема да има”! Някак си, колкото и да взирам в него, Крал - Слънце не виждам и “държавата, това съм аз” не му подхожда!
Как пък само той работи в тази държава? Как пък само той мисли за нея? Как пък от него по-голям специалист няма?
Хъм, а може би иска да ни каже точно това, че нийде из държавните учреждения и фирми, няма хора, по-образовани, кадърни и отговорни от него?!
Ами ако е истина?! Страх ме хваща, ей!
Понякога си мисля, че критикувам всичко “излязло” от него някак машинално и се опитвам сама за себе си да изясня дали не съм несправедлива?
Не знам. Струва ми се доста по-правилно да има нива на заплащане. Да се постави горен праг (който да предотврати всякакви личностни “извращения), а той, бачо ни Бойко, като му е висока заплатата, би могъл да я “дарява на бюджета”!

Labels:

“"от мойто по-високо, ако има, е.... веке .... нема да има”!”