<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Е ли е размерът от значение?

Е, писна ми да гледам институциите / партиите / отделните (уж пораснали) личности да си мерят п*****е! Колко още трябва да ги слушаме, гледаме, да им се възмущаваме или да ги подкрепяме? Какво значи: “всички на избори”?! За какви избори говорим – и за парламентарни, и за президентски ли? Кой ще плаща този двоен разход?! И заради какво? Заради единия спор кой е по-голям мъж, ли?
Неотдавна пак имаше заплахи.
Е, това ли е единствения начин да комуникираме, работим, живеем в България – чрез заплахи?! И ако това е единствения начин, доволни ли сме от резултатите му? Дали пък не е време да потърсим друг? 20 години преход... кога ще ги преодолеем онези 45 години? След нови 45 ли?
И... чисто по женски да попитам: все пак, чий е по-голям?

Labels:

“Е ли е размерът от значение?”