<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Честито на печелившите!

Абстрахирайки се от факта, че ще сме следени и на още едно място от “държавата”, както ни казват тези две статии?

1.Бизнесът ще вади още пари – около 300 – 400 лв за смяна на използваните към момента касови апарати, плюс по още 5 лв на месец за всеки апарат – плащани на операторите. Ок, не изглеждат да са много пари, ама за кого? За човечеца от кварталното магазинче, дето си работи самичък, та да си докара едната заплатка или за големият търговец, с 50 – 100 касови апарата?

2.Още пари ще текат към 3-те ми любими мобилни оператора. Всяка крачка към намаляване на цените им е предхождано от решения на Европейската и Българската комисия за регулиране на съобщенията, от санкции, дела, обжалвания... абе, изнасилване някакво...

И така, ако се абстрахираме от първоначалната инвестиция за касов апарат (която никак не е малка - активните КА били около 300 000 * 300 лв = 90 000 000 лв – още едни “спечелили от лотарията”!), какво излиза, че на годишна база, бизнесът ще се лишава от едни 18-20 000 000 лв (300 000 КА х 5лв/м х 12м) и то поне да влизаха в бюджета, а той да се харчеше почтено, ама не – влизат в джобовете на 3-ката мобилни оператори.

Ми... честито на печелившите, така да се каже и... да почерпят!

И в крайна сметка – хубаво, че някой, някъде си ще си трупа база данни ( кой, какво и как продава – колко ли струва една такава база?!), ама... за какво им е на НАП тази информация и то в реално време?! Нима ще се разкрият нови работни места и някой ще следи ежеминутно къде, какво се случва?!
Татко обича да казва, че едно нещо, което не се използва - няма стойност. Е, да видим кой, как и за какво ще използва цялото това безумие?!

Labels:

“Честито на печелившите!”