<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Пореден край!

Ей го на, Сис намери начин да ме сръчка, че видиш ли не съм отбелязала намалялото количество “дини под мишците ми”. Да, редно е да отбележа, че поредният ми експеримент със самата себе си и с българското ни образование завърши и то успешно на 12.7.2010. За отбелязване е не самото приключване, щот’ то само нещата, които не са започнали не приключват, а че аз не го изоставих недовършено, както повечето неща в живота ми;)
За жалост, резултата от теста, дали качеството на самото ни образование се е повишило показа, че отговорът на въпроса е – не! Именно поради това се заричам (уж!), че повече към него няма да се обръщам и ще си запълвам липсващото свободно време с други начини за получаване на нужни и ненужни познания!

А самото приключване – мина като по вода. По-леко от това, здраве му кажи! Не, че не е имало нерви и притеснения, ама ги бях локализирала в рамките на съботата и неделята преди защитата, та... някак не ги усетих много.
А, сега какво? – въпросът, който всички ми задават... Ми, сега се отдавам САМО на танци (поне до есента, когато пак подхващам испанския!). За тях и събитията около тях има какво да разкажа, ам да видим кога;)
Та, честито ми!

Labels:

“Пореден край!”

  1. Anonymous Anonymous Says:

    Честито и от мен :-)

  2. Blogger Fenia Says:

    Хей, Таня, сърдечно благодаря!:)