<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d-7546970315953494417', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Презареждане

Ето на, пак бързам...и пак времето не стига и....пак стария въпрос - е, какво свърших от заранта, да му се невиди?! Някак си...вярно времето тече! Тече през пръстите ми ( както всичко май;) ), измива ми очите, наквасва ми нозете ...и...май е време да си грабна багажа и да хукна към .....автогарата;) Да, точно така-заминавам си! Отивам си в единствения, любимия, най-обичания, жадувания, бленувания, желания, мечтания град; в най-невероято-топлоотдаващото местенце на света; в най-могъщия генератор на енергия и емоции; този, от досега с който батериите ми пощуряват (не, че точно в момента имат нужда от това де...ам...от много глава не боли;Р ), отивам си в Бургас...

“Презареждане”