<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d-7546970315953494417', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

...---...

И така, няма и месец, от падането на сградата на ул. “Алабин”, а виновните се търсят. Отговорите на въпросите, които си зададох във вечерта на рухването й, заваляха още на следващата утрин и за жалост доказаха, че или съм права.... или сме много мнителните хора.
Неочаквана за мен обаче, се оказа новината (чух я като слух, но предполагам, че е отразена и от медиите), че магазин Бонжур нямало да отвори, защото съществуването му там било незаконно.
Ха!
И как става така, че един огромен магазин на самия център на столицата си съществува години наред незаконно?! Странна работа!
Още по-странно е, за мен, че няма да се узакони магазина (да се извади разрешение за ползване или каквото там си няма).
Това ме накара да си задам и следващия въпрос:
Дали на мястото на цялото каре (рухнала сграда + магазин Бонжур, а очаквам и другата сграда по някакъв начин да се включи в цялото) няма да се появи поредната 7-8 етажна (толкова са високи околните сгради) бизнес сграда, чиито 1 - ви и 2 – ри етаж, са магазини?
допълнено към 06.10.2006: Благодарение на Таня имах възможността да погледна официалното писмо на ръководството на верига магазини Бонжур до своите служители. В него не се говори за прекратяване на незаконното съществуване на магазина, а за преместване, поради "нанесени много и сериозни щети на конструкцията на магазина".
Радвам се, че поне нещо в тази "кална история" излиза чисто!
09.10.2006: И все пак не е така! Попаднах на следната информация, която ме кара да погледна с други очи на написаното от ръководството и което отново възражда някои мои първоначални съмнения:

“...---...”

 1. Anonymous Anonymous Says:

  Не знам откъде е плъзнала новината, че магазинът е бил там незаконно.

  Това не е вярно, просто хората се опасяват, че итази сграда е изтърбушена като другата, която падна и затова го затварят.

  Аз работих там и мога да ти гарантирам, че хората тъчаха като луди да вадят всичките видове разрешителни, които се искат за магазин.

 2. Blogger Fenia Says:

  Таня, аз го чух от колеги, като отговор на питането си - кога ще отвори Бонжур-а. Потърсих информация в интернет, но освен коментари из блоговете не намерих друга. Няма начин източникът им да е един и същ!
  От друга страна, над магазин Бонжур няма сграда. Доколкото си я представям визуално е павилионен тип, поставен върху основи. Не виждам от какво има да се опасяват?!

 3. Anonymous Anonymous Says:

  Къде мога да ти пратя официалното писмо, което като бивш служител получих от управата на фирмата?

 4. Blogger Fenia Says:

  Мейла ми е antonia_abc@dir.bg