<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Невинен? Неее, виновен, виновен....

Е не, просто не виждам как би могъл човек да свикне с нещо подобно!
Златката вчера ми се изсмя когато на въпроса й: “Къде се губя?” й отговорих, че съм бясна, защото ида от данъчното (пардон, офиса на НАП) за прословутото ми Удостоверение, за липса на данъчни осигурителни задължения.

- Ние Ви казваме, че дължите, а Ваше задължение е да ни докажете, че не дължите!

- Добре де, но откъде идва това задължение на фирмата? От кога? Вие пускате справка за 12 години... Кажете ми поне за кой месец, година... аз ще дойда с всичките документи... Кажете ми как да Ви докажа, че не дължа?

Общо взето разговора вчера течеше в този дух. Познайте коя реплика на кого е?! Не е нормално това! Не ми издържаха нервите вчера, изпокарах се, а хората не са ми виновни. Голяма лудница си е и при тях, въпреки, че хора почти нямаше.

- Госпожо, ама защо ни се карате, ето, програмата казва, че дължите. Щом дължите ще Ви издадем удостоверение, че дължите....

Как пък решиха, че съм госпожа?;) И... наистина им се карах. Днес ми е малко съвестно, а не бива, защото днес, да докажа грешката в тяхната система и да получа удостоверението ми костваше над 4 часа (5 без 20 мин)!

Това е вече третият ми постинг по темата. Едва ли ще да е последния, обаче:( Чакам още едно удостоверение на друга фирма... Голямо ходене по мъките се очертава и там.... за да докажа, че не дължа нищо;)

В правото всеки правен субект не бе ли невинен до доказване на противното? Май да....;) Е, да, но данъчното право / законодателство явно не “лежи” на такива устои;) Вместо те да ми докажат, че дължа, аз трябва да представям доказателства срещу една ... фикция...

Но, аз вярвам в доброто и хората. Ето, днес три дами взеха проблемите ми присърце и утре ще мога да изляза в отпуск по-спокойна... А утре, утре така услужливи могат да се окажат не три, а четири дами, а защо не и всички? Е, аз ще си вярвам, пък... как се получи;)

“Невинен? Неее, виновен, виновен....”