<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Бабината ви трънкина!

Министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров за секунда ме зарадва с изказването си, че от Натура 2000 няма да се изключват територии и че никой, забележете – нито министърът, нито кметът, нито областният управител, няма да има думата кои територии да се включват или не. Само учените ще имат!
Честно, порази ме това изказване и малко даже ме попритесни – реших, че министърът нещо е болен....
Е, къмто края на статията се успокоих – добре си е човекът. Просто в терените, включени в Натура 2000 щяло да може да се строи и даже и друг вид дейност да се извършва (интересно каква – химическо производство?!). Разбира се, оценката върху околната среда и водите, която задължително се прави за всеки един проект щяла да е по-специфична …
Доядя ме, какво като е специфична? Нима министърът си признава, че до момента тази оценка е документ без съдържание? Не, че не е истина, де! Все пак по нашенските курорти няма хотел без такава оценка и какво? Резултата е видим и за неинтересуващия се! Нима ОВОС е показала резултат, който да не е позволил на инвеститора да осъществи намерението си?
Специфична оценка... и кой ще я прави (нима някой различен орган от досегашния?)? Как и къде ще я прави? Колко ще струва?:(
Интересна ми е реакцията на органа от страна на ЕС, отговарящ за Натура 2000. Как ли ще погледне на строителството и извършването на “друг вид дейност” в тези територии? Дали нещо ще го “жегне под лъжичката” или няма да му пука така, както и на родните ни политици?!
P.S. Моля обърнете внимание на началото на предпоследния абзац на статията, в който, Любен Тартарски има разни опасения, като едно от основните е, че местните хора няма да могат дори оградки да си сложат на земите!!!!!!!
Аууууу, милите хора! Интересно, но до ден днешен те огради не са искали да си слагат....Хъмм, нормално де, като знаят какви са апетитите на хората, може да се страхуват някой земицата им да не открадне или пък ценните видове, които я обитават, да отвлече! Благородно!
Знаете ли колко струва метър телена ограда, от тази, най-обикновената? Истината е, че и аз не знам, но един познат си подменяше оградата на вилата – за 4 дка дворно място – над 12 000 лв (спомените ми са за двойно по-голяма сума, ам може и да се бъркам)!!!!
P.S 2: По повод специфичната ОВОС, която щяла да се прави.
Нефтохим Бс са успели да изкарат документи, че редица от производствата им не са опасни (или поне не толкова опасни). В резултат, парите, плащани на работниците като “вредни”, са орязани и заплатите им са станали смешни, сравнени с нивата преди години (как мислите, Тато дали не е бил с "широки пръсти" и ей така пари на вятъра да е раздавал?). Другото жалко е, че не се е намерил ни вестник, ни телевизия, който да напише / излъчи това, въпреки стачките на хората и възмущението им....
....специфичен ОВОС – смях в залата!

Labels: ,

“Бабината ви трънкина!”