<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

нищо ново под слънцето

Поради тоталната липса на време, днес се опитах да понаваксам с непрочетените писания из блоговете и тази статийка на Вени ми припомни за една чернова, изостанала с месеци недовършена.
Случката е следната:

Месец Октомври 2005 г. във входа, в който живея идва инспектор от общината и ни глобява (да, не отделен живущ, а всички живущи във входа! не съм юрист, но ми стана странно това групово вменяване на отговорност) за грижите към две бездомни кучета.
Като казвам грижи, имам предвид следното: Кучетата са кастрирани, редовно обезпаразитявани, редовно водени на ветеринар за прегледи и ваксинация. 6-7 човека (само половината са от моя вход), живеещи в блока си правят седмичен график за да ясно кой от тях, в кой ден ще храни кучетата. На тези две кучета бе направена и колибка пред нашия вход, в която те живеят. Всичко това, хората са направили и правят със собствени средства!
Ясно е, че става въпрос за кучета с добър нрав – никого не са ухапали или нападнали. Да, може да те полаят от разстояние, но толкова, колкото да покажат, че съществуват...
За мен лично, тяхното присъствие е плюс, защото от момента, в който вляза в територията на блока си, аз знам, че няма от какво да се страхувам. “Нашите” две кучета си бранят територията и не допускат бездомно куче дори да премине през нея.
Странно е, че пиша именно тези думи “знам, че няма от какво да се страхувам”, защото в последно време се улавям, че много повече ме е страх от бездомните кучета, отколкото от хората.
Преди време едно куче ме нападна, но не мислех, че това ще ми отрази. Явно съм грешала! Ако преди ходех на работа и се прибирах вечер пеша и съвсем сама, независимо от часа (редовно в интервала 23 – 01ч.), сега това не го практикувам. Измислям си различни оправдания, но основната причина са си бездомните кучета (на две места по пътя си попадам на глутница от 4-5 кучета).
Та, за тези си грижи, входът ни бе глобен – 20 лв. За това, аз разбрах твърде късно – някъде около Юни 2006г. Бях касиерката на входа (не по мое желание, разбира се) и трябваше да преведа въпросната сума.
Меко казано “откачих” като разбрах! Не стига, че няколко човека съвсем на добрата воля помагат на същата тази община да се справи с непосилния за нея проблем (все пак две кучета по-малко обикалят гладни и болни по улиците ), но и ще ги наказва за това!
Категорично отказах на домоуправителката да направя превода и й зявих, че се наемам да жаля общинското наказание. Тя обаче ми обясни, че това вече е сторено и общината си е потвърдила “присъдата”, та да не се занимавам и да ги превеждам....
Още ми е гадно, че не се заядох и не опитах все пак. Факт е обаче, че към момента на потвърждаването на тази глоба и плащането й, тази статия бе излязла, кмета Борисов си бе кмет и идеите на общината за справяне с проблема вече са “плавали” в посока – прехвърлянето на отговорността към гражданите.... Е, това не попречи на същата тази община да глоби същите тези нас...
Именно всичко описано по-горе е причина да не слагам червена точка на кмета ни за изказването му на въпросното зооекспо. Може и причината да е, че (признавам си) никак, ама никак не го харесвам и просто да си търся повод да продължа да не го харесвам, но факт е – на експото нищо ново не е казал, а и това, което е казал е замислено много отдавна, но не само нищо не е предприето по въвеждането му, но се глобява и самоинициативното му провеждане от страна на гражданите!
Е, те това не е ли чист популизъм?!

Labels: , ,

“нищо ново под слънцето”