<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Happy New Lunar Year


И така, снощи посрещнахме и Китайската Нова Година. Празненството, на което ние успяхме да присъстваме бе подобно на нашето „на площада”. Аз лично бях малко разочарована - очаквах да има парад и дракони, но единственото, което имаше бе пушек и накъсана червена и златна хартия. На практика, Chinatown Chinese New Year Eve бе посрещане на новата година с шумен гърмеж. Това бе и основното празненство.От 21 ч до полунощ на нарочна сцена в Chinatown имаше и концерт, който е продължил и малко след полунощ, предполагам. Останах с впечатление, че приключването на празненствата по случай новата година е на 17 Февруари, когато ще има и street parade, но... ще видим;) За жалост сме туристи и никой местен не ни води за да можем да усетим истински нещата, които се случват на „една ръка” разстояние от нас:(По случай новата година тук се почива три дена. С Вени се запитахме дали тези хора получават 13-та заплата по случая или 14-та.... ако празнуват и нашата си нова година;) Та, по случай празника, главните улици са украсени, особено в Китайския квартал. И понеже е годината на плъха, украсата е с фигурите на Мики и Мини Маус, както и на други дисни герои. Доста изненадана останах, когато ги съзрях за първи път. Някак гротескно ми бе – американски герои в ролята на герои на Китайската Нова Година?! Е, не че сега ми е по-красиво и обяснимо, но някак попривикнах.

Labels:

“Happy New Lunar Year”