<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Чуденка

Пиша, за да не забравя:

Изгледах този репортаж на BTV новините и впечатление ми направи изказването на Димитър Чобанов в края му: “И тук идва ролята на новото правителство, което би трябвало да защитава тези дясноцентристки идеи които налагаше по време на кампаниите”. За мен смисълът на изречението е: “най-правилната политика в момента е тази, от предизборната кампания на ГЕРБ” или греша?
Едва ли би ми направило такова голямо впечатление, ако Димитър Чобанов не е асистент в УНСС на Николай Неновски, който бе избран за подуправител на БНБ, по предложение на Иван Искров – преизбраният 6 месеца преди изтичане на мандата му Управител на БНБ.
Та, специално срещу последното назначение - това, на Иван Искров, Бойко Борисов доста подскачаше и излизаше с изказвания, че за него те не са в сила, че новото правителство щяло да си избере свои хора и т.н.
Е, та чуденката ми е:
Дали това (а може би има и доста други ) мило изказване по телевизията няма да “размекне желязното сърчице” на бате Бойко и той все пак да престъпи думата си и да не се занимава с назначенията на Иван Искров и сие?

Labels: ,

“Чуденка”