<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Честит ни имен ден, мили ми адаши;)

Thursday, January 17, 2008 by Fenia

Антоновден - хубав ден!

Какво означавало името ми не знаех до днес. Оказа се, че означавало безценна;) Мдам, като се замисля... отива ми да е така;) Е, все пак ми се ще да го видя “черно на бяло” нейде, а дотогава ... ще да си вярвам в безценността.
Да, хубав ден, защото чух хора, които най-малко очаквах да се сетят за мен (не, че няма и такива дет’ си очаквах, ам... с очакването си останах...), получих странни смс-и с безкрайно ведри пожелания “гъделичкащи ме под брадичката” и дам... хубав ден:)
Благодаря на всички направили го такъв!;)

Labels:

ABC

потърси - намери

последни писания

последни коментари

архив

меденки - любимки

благинки

admin

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker