<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

кеф, кеф, голям кеф

Wednesday, December 15, 2010 by Fenia

Кеф майка, ВАЦ Холдинг напуска българския пазар. "Гордеем се, че можахме да изиграем ключова роля в прехода на България към свободна и професионална преса.“
Честно, не знам с какво точно се гордеете, но именно заради „борбата“ ви срещу свободата, изключителната ви алчност и наглост, аз не ви уважавах и всячески игнорирах вашите издания!
Лек ви път и... горко й на страната, в която ще решите да „играете ключова роля“!
P.S. Сега стискам палци и Тошо Тошев да „даде фира“, та удоволствието ми да е пълно!

Labels:

ABC

потърси - намери

последни писания

последни коментари

архив

меденки - любимки

благинки

admin

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker