<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Районният съд със свой dress code

Tuesday, August 19, 2008 by Fenia

Районният съд изненадва посещаващите го със заповед, закачена на портала си. Строгият надпис гласи, че в сградата не се допускат лица “в неподходящ вид - без дрехи (????????), с потници, къси панталони....” (цитата е по памет и не е съвсем точен).
Интересно ми е дали някой наистина се е опитвал да влезе в сградата без дрехи? Също така се чудя и защо трябва за да си получиш свидетелството за съдимост, например, да се съобразяваш с какво си облечен? А ако си от провинцията и си дошъл по къси панталони за да си свършиш нещо набързо? Трябва да си купиш костюм или да си върнеш у дома, та да се преоблечеш?
Май ми е познато от нейде... “Господин за един ден” ?:) Не казвам, че по институциите не трябва да се ходи в приличен външен вид и все пак ми е някак прекалено? .

Labels:

ABC

потърси - намери

последни писания

последни коментари

архив

меденки - любимки

благинки

admin

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker