<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Какъв съм аз?

Wednesday, April 29, 2009 by Fenia

Не мога да се въздържа и да не споделя последното, на което се смях:
Вървя си по улицата, а срещу мен – две деца (видима възраст - не повече от 8 години), помъкнали огромните (за тях) училищни раници на гърба и бързащи (най-вероятно) към дома си.
Та, вървя си замислена и малко смръщена, че денят ми никак не бе усмихнат и хоооп, долавям репликата на момиченцето:
-Виж какво, аз не съм човекът, който бях!
А момченцето със загрижен вид:
-Да, разбирам те напълно, но не е ли възможно все пак...
Продължението се стопи нейде в неистовия смях, в който избухнах. Ако не бях видяла кой е насреща ми и ако тембърът не бе така невинно детски, щях да се закълна, че чувам обясненията на двойка пред раздяла.
Та... дали има човек, който да не се е променил?:)

Labels:

ABC

потърси - намери

последни писания

последни коментари

архив

меденки - любимки

благинки

admin

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker