<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

ABSOLUT-но мой

Monday, June 30, 2008 by Fenia

Гери със своите Шарки ме направи част от поредната игра из българските блогове;)
Моят ABSOLUT-ен свят?
Естествено, че е независим. Той Е единственото (или всичко), което си имам. И така, както “моят дом си е моето заточение”, така и моят свят си е моята орисия /избор... Абсолютната му зависимост от мен на практика го отъждествява с настоящата ми действителност.
Да, и аз искам да съм по-добра, по-внимателна към околните, по-свободна за приятелите, по-открита за неприятелите, по-доверчива и жертвоготовна за непознатите, по-компетентна в работата, по-организирана в делника, по-весела и безотговорна в празника...
Да де, ама ако съм всичко това, то няма да съм милата и добра Антония (:Р) от настоящето. Ще бъда всичко друго, но не и себе си. Ще живея в свят, безкрайно чужд и непривичен....
А, в непознатото се губя...
Не, не искам да живея в собствения си свят с карта и компас в ръка! Не искам да загубя себе си! Колкото и несъвършен да е собственият ми абсолютизъм, той си е мой и като всичко мое, аз си го обичам И като всичко мое, аз си го търпя и пазя...
Аз съм там, където искам да бъда. Аз се променям тогава, когато АЗ поискам. Аз съм такава, каквато съм и светът ми е такъв, какъвто съм го изградила:
Той е слънчев, когато ми е време за тен, бурен – когато съм “яхнала метлата”, спокоен ...(хъм, такъв май никога не е)...
Абсолютният ми свят е безкрайно забързан (днес установих, че ми е трудно да се ориентирам не само коя дата е, но и кой е месецът)!
Абсолютният ми свят е ангажиращ ( в момента, в който ми се освободи минутка време, вече е запълнена с нещо)!
В абсолютния ми свят няма време за приятели ( Грешка! ИСТИНСКИТЕ ми приятели намират пътя в моя абсолютен свят и начина да станат част от него)!
Моят абсолютен свят е щастлив ( защото не ми оставя време да бъда нещастна)!
Моят абсолютен свят е красив (защото го гледам със своите очи, а те въпреки кафявия си цвят са розови)!
Моят абсолютен свят е интересен (защото Вселената, в която се намира, се променя така шеметно, че винаги има какво да се учи и наблюдава;))...
Fobos, Zlatkata, Таня, а вашите абсолютно идеални светове какви са?

Labels:

/ме си пее: Има ли пари, има, има ли пари...

Friday, June 27, 2008 by Fenia

МОСВ да получава половината от глобите за екозамърсявания, а общините – другата половина... Досега, разпределението било 20 % за държавата : 80 % за общините. Да, но общините използвали средствата за други цели, а не за опазване на околната среда...

Ха, а каква е ролята на министерството в този случай? На абсолютно безразличен свидетел? Не е негова ролята да контролира за какво се харчат тези пари? Нима няма право да изисква ежемесечни отчети, съгласувания на проекти, предварителни годишни планове и т.н.
Ако МОСВ може да контролира изразходването на средства само в случаите, когато ТО САМОТО ги е похарчило, то тогава не се ли превръща в обикновен изпълнител?
И... нима са му малко на министерството парите, които взема за разрешителни и лицензи ( и за какво ли толкова ги харчи?!), та ламти за още?!

Labels: ,

ABC

потърси - намери

последни писания

последни коментари

архив

меденки - любимки

благинки

admin

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker