<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Чиста проба мнителност

Thursday, July 22, 2010 by Fenia

Интересно предложение на Иван Костов – да се откупи ЦУМ от Гергов.
Да, историческия музей е забит в покрайнините на София и на практика няма кой да заведе чуждестранните туристи там, та да го разгледат, но дали това е причината за направеното предложение?
Колко ли губи на ден ЦУМ и колко ли благодарен би бил Гергов, ако някой го спаси от инвестицията, която така и не успя да превърне в печаливша и то... в момент на криза?!

Labels:

Пореден край!

Thursday, July 15, 2010 by Fenia

Ей го на, Сис намери начин да ме сръчка, че видиш ли не съм отбелязала намалялото количество “дини под мишците ми”. Да, редно е да отбележа, че поредният ми експеримент със самата себе си и с българското ни образование завърши и то успешно на 12.7.2010. За отбелязване е не самото приключване, щот’ то само нещата, които не са започнали не приключват, а че аз не го изоставих недовършено, както повечето неща в живота ми;)
За жалост, резултата от теста, дали качеството на самото ни образование се е повишило показа, че отговорът на въпроса е – не! Именно поради това се заричам (уж!), че повече към него няма да се обръщам и ще си запълвам липсващото свободно време с други начини за получаване на нужни и ненужни познания!

А самото приключване – мина като по вода. По-леко от това, здраве му кажи! Не, че не е имало нерви и притеснения, ама ги бях локализирала в рамките на съботата и неделята преди защитата, та... някак не ги усетих много.
А, сега какво? – въпросът, който всички ми задават... Ми, сега се отдавам САМО на танци (поне до есента, когато пак подхващам испанския!). За тях и събитията около тях има какво да разкажа, ам да видим кога;)
Та, честито ми!

Labels:

ABC

потърси - намери

последни писания

последни коментари

архив

меденки - любимки

благинки

admin

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker