<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

хоп

Monday, February 26, 2007 by Fenia

Щеше ми се да се похваля с разни нещица, но докато намеря време и... поводите ми за хвалба се постопиха:(

Ето оцелелите:

- успях да си взема изпита за нивото по френски и даже ме записаха (напълно незаслужено!) в подготвително ниво за В2 (дали ще се явя на изпита е друг въпрос, де;) );

- успях да си взема и всички изпити от семестъра и... ако не броя 2 „странни” курсови работи, които са ми изостанали от миналата година, май дипломна работа ме чака;)

- успях да докажа на някои колеги, че работа, „която не можела да се свърши от трима човека за двадесет дена”, все пак може да се свърши и то само от един човек (мен) и при това за по-малко от 10 дена. За жалост, освен удовлетворението „да им натрия носовете”, за мен си останаха усилията, денонощната работа и раздразнениета на околните, че съм права и.... сега „бера плодовете” на същото това раздразнение – „режат ме по всички параграфи”. От последното пък, ту ме избива на смях, ту ми иде да закрещя на глас от собственото ми безсилие срещу човешката тъпота;

- отново тръгнах редовно на латино танци. Да не казвам голяма дума, но май се пооформихме хубава група и може да стана съвсем редовна.

- странно е, че тръгнах и на гръцки танци, а е странно, защото аз не мога да понасям гръцка музика. Тази ми непоносимост датира от най-ранна детска възраст, когато хората масово слушаха гръцка и сръбска музика, а чалгата не се бе родила.... Да де, но песните, на които танцуваме не са като „онази гръцка музика” и даже има една песничка (танцът се казва зейбекико или нещо подобно), която от две седмици ми бучи в главата, а си нямам и понятие как се казва и кой я изпълнява, та да си я потърся;)

За жалост и някои не толкова добри неща се случиха, но все се надявам на обрат!

Labels: ,

ABC

потърси - намери

последни писания

последни коментари

архив

меденки - любимки

благинки

admin

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker