<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Нова година - ново начало

Monday, January 26, 2009 by Fenia

Честита ни Нова, та макар и Китайска Година;)

Добре ми дойде, имам нужда от нещо ново! И... какво по-хубаво от една чисто нова година?! Всеки се надява в такъв момент да започне на чисто, да си подреди дома и мислите, да си набележи целите, да си подгони задачките... Мобилизация!;) Ха, малко на пролет ми мирише;) Няма лошо. Обичам пролетта. Тогава всичко започва из самото си начало.... макар и да е неясно къде ли ще свърши:Р По-добре да се пътува, отколкото да се стой на едно място, та ако ще пътят и към пропастта да води! И какво ако води там? Кой е казал, че там трябва да свършва? Просто междинна спирка;)

Като си припомня, че миналата година посрещах Китайската Нова Година нейде надалеч, на топло и едновременно странно чуждо и странно близко до самата мен място и...наляга ме носталгия... Но, няма да я оставям да ме завладява, тамън искрецът за промяна „пропука” вътре в мен;) „Изпука" ли и в теб?

Labels:

ABC

потърси - намери

последни писания

последни коментари

архив

меденки - любимки

благинки

admin

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker